h动漫图福利

h动漫图福利

分察六者于诸经,各因其多少虚实兼治之,自无不效也。后学当不厌其繁,而一惟以灵素金匮为准,斯得之矣。

凝胎结孕,必动由静始,体成用先。千金生姜甘草汤治肺痿咳唾涎沫不止,咽燥而渴。

空心温酒、热水任下。 唯强急而不柔和,凶恶之征也。

筋痹不已,复感于邪,内舍于肝。此得之亡人所传,即传尸气也。

其人不渴,汗出即愈,此为风水。 <目录>卷十四\肠痈脉证第七十六薏苡附子败酱散治肠痈为病,其身甲错,腹皮急,按之濡,如肿状。

各随其过,则病瘳也。其痛或作或止,或移易不定,或不仁,或麻木,或痛处如冰,腰脊重坠。

Leave a Reply