IPPA010054系列作品

IPPA010054系列作品

破伤风紧急用好酒调药半钱或一钱服之。大便燥结,加酒炒大黄。

与三阴寒证同见,是为阴喘,宜四逆加杏仁、五味子,虚者倍加人参。二者,因气变动而外成痈肿、疮疡、痂疥、疽痔、掉眩、浮肿、目赤、胗、肿、痛痒之类也。

可加木通煎。 阳明表邪不解,或数下利,及斑疹不透者,均宜主之,若兼太阳无汗之表证,入麻黄。

故有表未尽者,余毒客于经络,气血不匀,则为热流注。 白头翁汤,即黄连、黄柏、秦皮、白头翁也。

及夫男左、女右为夫妇,故左寸君火克右寸之金;左关木克右关之土,左尺水克右尺之火。 见前方内。

伤寒,表里俱热,下证未全,法当和解。 倘用药微疼,略有惊痫,宜用全蝎观音散加减用之。

Leave a Reply