Vol105香港魅力模特CandiceOnly45PCandiceOnly魅妍社

Vol105香港魅力模特CandiceOnly45PCandiceOnly魅妍社

大抵病人之脉,下指虽见乏力,或弦细不和,按至十余至渐和者,必能收功。《庄子》曰∶哀莫大于心死,而形死次之,诵之人心思火则体热,思水则体寒,怒则发竖,惊则汗滴,惧则肉颤,愧则面赤,悲则泪出则心跳,气则麻痹。

陆族入水而不死者,乌鬼鲛人之类是,彼其吻下有逆水之窍也。(当归)养血清火,(川芎)活血调精。

若发热、身痛、脉紧、无汗、呕逆而喘者,寒伤阳之肤表也,宜麻黄汤。一气万物之母也,一灵天地之始也。

大纲秩然,条目宜审,滑涩虚实,亦为要领。横为纬而动,故五星为纬星也。

发汗祛寒须加(葱白),散邪止呕必用(生姜),(桔梗、杏仁)泻肺邪而喘止,(防风、荆芥)舒肝郁而痛亡。两者不和,若春无秋,若冬无夏,故不成胎也。

故曰天地之大数,莫大乎五,莫中乎五,通乎此,则条达而无碍者矣。且病在膈上,不用汤之荡涤,丸之沉下,而用噙化徐徐沁入,日计不足,月计有余也,服六七十丸后,膈间渐宽。

Leave a Reply